Трговачки техничар

О смјеру

 

Образовање траје 4 године. Ученици се припремају за велики број радних мјеста у трговинским предузећима.

Опис послова

  • Књиговодсвено прати пословање трговачког предузећа
  • Планирање набавке, послови продаје и промоције робе
  • Израђују калкулацију цијене
  • Благајнички послови
  • Прегледање и разврставање робе
  • Административни послови у продавницама

Могућност запошљавања

На свим мјестима гдје се ради трговина робе: трговачки центри, продавнице, комерцијални сектори предузећа

Организованост наставног процеса

Током школовања акценат је на предметима економске струке. Такође кроз опште-образовне предмете из овог профила стичу се општа знања и знања из опште културе. На почетку четвртог разреда ученици од понуђних предмета (Страни језик, Познавање робе, Трговинско пословање, Економија) бирају један предмет као изборни , из ког ће на крају разреда полагати и матуру. Поред тог предмета ,матура се полаже и из Српског језика и као и још једног предмета која ученици бирају од преостала четири из поменуте групе(према Правилнику о полагању матурског испита). По завршетку четвртог разреда и полагању стручне матуре ученици стичу звање трговачки техничар.
Циљ наставног процеса је развијање комуникације, пословне културе,креативности. Развијају се вјештине и знања потребна за обављање сложених послова у трговини ( стичу знања из области производње, функције новца, потрошачким кредитима, познају рад трговинског предузећа, као и настанак и развој маркетинга итд.).
Пракса се обавља у трговинама и маркетима широм града са којима школа има склопљен уговор и ту се стичу неопходна знања из практичне наставе.

Зашто уписати овај смјер?

У Бањалуци и околини долази до повећаног броја трговинских предузећа, маркета, продавница те је потреба за овим кадром велика. Школа сарађује са више привредних организација из трговинске дјелатности . Кроз ту сарадњу ученицима се омогућава лакше запослење након завршетка школовања.
Они који желе напедовати настављају школовање на економском и другим факултетима.

План и програм

 

1. Разред
Предмет
1. Српски језик
2. Страни језик
3. Трговинско пословање
4. Економика трговине
5. Физичко васпитање
6. Економска географија
7. Информатика
8. Историја
9. Математика
10. Познавање робе

 

2. Разред
Предмет
1. Српски језик
2. Страни језик
3. Трговинско пословање
4. Економија
5. Економика трговине
6. Физичко васпитање
7. Економска географија
8. Математика
9. Пословна информатика
10. Познавање робе
11. Практична настава

 

3. Разред
Предмет
1. Српски језик
2. Страни језик
3. Трговинско пословање
4. Демократија и људска права
5. Економија
6. Физичко васпитање
7. Књиговодство
8. Математика
9. Пословна информатика
10. Пословна комуникација
11. Познавање робе
12. Практична настава

 

4. Разред
Предмет
1. Српски језик
2. Страни језик
3. Трговачка математика
4. Трговинско пословање
5. Пословна информатика
6. Економија
7. Физичко васпитање
8. Изборни предмет
9. Књиговодство
10. Практична настава
11. Право
12. Социологија и филозофија