Упис у први разред

Уписни рокови

Упис ученика обавља се у два уписна рока:

 1. у јунском року, од 14. јуна до 25. јуна 2021. године и
 2. у јулском року, од 05. јула до 16. јула 2021. године.

 

р.б. Назив струке р.б. Занимање Степен Број ученика Број одјељења
1 Угоститељство и туризам 1 Туристички техничар IV 48 2
2 Угоститељски техничар IV 24 1
3 Кулинарски техничар IV 48 2
4 Конобар III 24 1
5 Кувар III 48 2
2 Економија, право и трговина 6 Трговачки техничар IV 24 1
Укупно 216 9

 

Пријем докумената

 

Јунски уписни рок

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње у понедјељак, 14. 06. 2021. године, а завршава се у уторак, 15. 06. 2021. године, за ученике који имају 60 и више бодова. Резултати уписа објављују се у четвртак, 17. 06. 2021.
Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње у понедјељак, 21. 06. 2021. године, а завршава се у сриједу, 23. 06. 2021. године, за ученике који имају мање од 60 бодова.
Резултати уписа објављују се у петак, 25. 06. 2021. године.

Јулски уписни рок

III степен (трогодишњи смјерови) и IV степен (четворогодишњи смјерови)

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе и средње трогодишње школе у јулском уписном року почиње у понедјељак, 05. 07. 2021. године, а завршава се у сриједу, 07. 07. 2021. године. Резултати уписа објављују се у петак, 9. 07. 2021. године.
Од понедјељка, 12. 07. 2021. године, до петка 16.07.2021. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у школе, односно смјерове у гимназијама, струке и занимања у средњим техничким и средњим стручним школама гдје има слободног мјеста.

Потребни документи

  1. пријаву за упис,
  2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
  3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
  4. извод из матичне књиге рођених,
  5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
  6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
  7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем
   нивоу такмичења.
  8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на
   конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.

 

Мјерила и начин избора кандидата

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

   1. Општег успјеха у основној школи;
   2. Посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за смјер угоститељско-трговинско-туристичке школе за који кандидати конкуришу.

 

Вредновање успјеха

Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помножен са бројем бодова на сљедећи начин:

   1. у VI разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
   2. у VII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
   3. у VIII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три,
   4. у IX разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три.

На основу општег успјеха, кандидат може да оствари највише 50 бодова. Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из пет предмета значајних за поједине смjерове на сљедећи начин:

   1. у VIII разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два,
   2. у IX разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два.

По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова. По основу оба критеријума кандидат може да освоји максимално 70 бодова.

Предмети из осмог и деветог разреда основне школе који се посебно бодују за упис

 

Струка Предмети који се посебно бодују
Угоститељство и туризам Српски језик, страни језик, историја, географија и информатика
Економија, право и трговина Српски језик, страни језик, математика, историја и географија

 

Редослијед кандидата

Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два занимања у стручним школама, два смјера у гимназији или два одсјека у умјетничким школама. Кандидатима се бодују резултати у успјеху у оба занимања, смјера или одсјека. Рангирање се врши према успјеху у оба занимања, смјера или одсјека.
Приликом бодовања избодовати све кандидате за прво занимање, смјер или одсјек и кад се попуни листа одобрених мјеста за прво занимање, равноправно бодовати све кандидате за сљедеће занимање, како оне којима је то избор првог занимања, смјера или одсјека тако и оне кандидате којима је то друго занимање, смјер или одсјек.
Уколико није могуће извршити бодовање ученика из друге државе, ученик се ставља на проширену ранг-листу, на посљедње мјесто примљених ученика, уз назнаку – на основу рјешења о признавању и ранг-листа уписаних ученика се повећава за број уписаних ученика на основу рјешења о признавању.
Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:
а) Општег успјеха у основној школи;
б) Успјеха из пет предмета значајних за занимање у стручним школама, смјеру у гимназији или одсјеку у умјетничким школама, за који кандидат конкурише;
в) На основу резултата остварених на посебном испиту за умјетничке школе.
Ако више кандидата има једнак број бодова, те им се не може утврдити редослијед на ранг листи до броја предвиђеног планом уписа, предност имају сљедећи кандидати (по редослиједу вриједности):
а) кандидат са већом просјечном оцјеном из пет предмета који се бодују за упис у одређено струку,
б) кандидат који има већу просјечну оцјену општег успјеха у шестом, седмом, осмом и деветом разреду основне школе,
в) кандидат који је у осмом и деветом разреду основне школе освојио прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу из предмета који се бодују за упис,
г) кандидат који је носилац дипломе “Вук Стефановић Караџић”.