План уписа ученика у први разред

Уписни рокови

Упис ученика обавља се у два уписна рока:

 1. у јунском року, од 10. јуна до 21. јуна 2019. године и
 2. у јулском року, од 01. јула до 12. јула 2019. године.

 

р.б. Назив струке р.б. Занимање Степен Број ученика Број одјељења
1 Угоститељство и туризам 1 Туристички техничар IV 48 2
2 Угоститељски техничар IV 24 1
3 Кулинарски техничар IV 48 2
4 Конобар III 24 1
5 Кувар III 48 2
2 Економија, право и трговина 6 Трговачки техничар IV 24 1
Укупно 234 9

 

Пријем докумената

 

Јунски уписни рок

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње у понедјељак, 10. 06. 2019. године, а завршава се у уторак, 11. 06. 2019. године, за ученике који имају 60 и више бодова. Резултати уписа објављују се у четвртак, 13. 06. 2019.
године до 10,00 часова на огласној табли школе.
Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње у понедјељак, 17. 06. 2019. године, а завршава се у сриједу, 19. 06. 2019. године, за ученике који имају мање од 60 бодова.
Резултати уписа објављују се у петак, 21. 06. 2019. године до 10,00 часова на огласној табли школе.
Школе су обавезне доставити податке о упису ученика у први разред, у првом уписном року, Министарству просвјете и културе Републике Српске до 28. 06. 2019. године

Јулски уписни рок

 

III степен (трогодишњи смјерови) и IV степен (четворогодишњи смјерови)

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе и средње трогодишње школе у јулском уписном року почиње у понедјељак, 01. 07. 2019. године, а завршава се у сриједу, 03. 07. 2019. године. Резултати уписа објављују се у петак, 05. 07. 2019. године до 10,00 часова на огласној табли школе.
Од понедјељка, 08. 07. 2019. године, до петка 12.07.2019. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у школе, односно смјерове у гимназијама, струке и занимања у средњим техничким и средњим стручним школама гдје има слободног мјеста.

Потребни документи

  1. Пријаву за упис (попуњава се приликом пријављивања у школу);
  2. Оригинално свједочанство о завршеној основној школи, односно нострификовано свједочанство или потврда о поднесеном захтјеву за нострификацију;
  3. Извод из матичне књиге рођених;
  4. Диплому “Вук Стефановић Караџић”;
  5. Диплому за изузетан успјех из предмета значајних за занимање у средњој стручној школи, смјер у гимназији и одсјек у умјетничкој школи;
  6. Диплому за освојено прво, друго и треће мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења;
  7. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс.

 

Услови за упис

   1. Право уписа у први разред имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
   2. Ученик који се уписује у школу за ученике са посебним образовним потребама може имати другу старосну границу за упис у први разред.
   3. У средњу школу ученици са посебним образовним потребама уписују се на основу рјешења, налаза и мишљења надлежне стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју и приложеног мишљења о напредовању ученика из основне школе из које ученик долази.
   4. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
   5. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу,
   6. Ученици из других држава, могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине,
   7. Приликом предаје докумената за упис у први разред, ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културе Републике Српске,
   8. За спровођење јавног конкурса одговорне су средње школе,
   9. Стручну помоћ школама у организовању и спровођењу конкурса, обавјештење о његовом току и резултатима, рјешавање спорних питања и другу помоћ обезбједиће Министарство просвјете и културе Републике Српске,
   10. Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свjедочанством о завршеном основном образовању и изводом из матичне књиге рођених.

 

Мјерила и начин избора кандидата

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

   1. Општег успјеха у основној школи;
   2. Посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за смјер угоститељско-трговинско-туристичке школе за који кандидати конкуришу.

 

Вредновање успјеха

Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помножен са бројем бодова на сљедећи начин:

   1. у VI разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
   2. у VII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
   3. у VIII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три,
   4. у IX разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три.

На основу општег успјеха, кандидат може да оствари највише 50 бодова. Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из пет предмета значајних за поједине смjерове на сљедећи начин:

   1. у VIII разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два,
   2. у IX разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два.

По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова. По основу оба критеријума кандидат може да освоји максимално 70 бодова.

Предмети из осмог и деветог разреда основне школе који се посебно бодују за упис

 

Струка Предмети који се посебно бодују
Угоститељство и туризам Српски језик, страни језик, историја, географија и информатика
Економија, право и трговина Српски језик, страни језик, математика, историја и географија